Spotkania klubowe

Czwartek 17:00 - 19:00

Klubowa QRG

145.250MHz / TG2603408

Kontakt

klub@sp3pgx.pl

Regulamin Zawodów Zielonogórskich im. Juliusza Schmidta - SP3AUZ
z okazji "Dni Zielonej Góry – Winobrania 2023"

Organizator: Akademicki Klub Krótkofalarski Uniwersytetu Zielonogórskiego SP3PGX z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Szafrana 8/408.

Termin: 9 września 2023 r. (sobota) od godz. 15:00 do 17:00 UTC. Emisja: CW, SSB. Pasmo: 80m wg Band Planu.

I. Organizator
Akademicki Klub Krótkofalarski Uniwersytetu Zielonogórskiego SP3PGX
II. Cel zawodów
Celem zawodów jest:
• promocja Dni Zielonej Góry – Winobrania;
• uczczenie pamięci kolegi Juliusza Schmidta - SP3AUZ;
• utrzymanie aktywności radiostacji indywidualnych i klubowych.
III. Uczestnictwo w zawodach
W zawodach mogą brać udział wszystkie amatorskie radiostacje indywidualne i klubowe, nadawcze i nasłuchowe, posiadające aktualne pozwolenia radiowe lub licencje SWL. W grupie SWL nie mogą brać udziału krótkofalowcy z licencją nadawcy.
IV. Termin zawodów
Druga sobota września (9 września 2022 r.) wraz z rozpoczęciem Winobrania – obchodów Dni Zielonej Góry.
V. Czas zawodów
Zawody przeprowadzone zostaną od godz. 15:00 do godz. 17:00 czasu UTC (od 17:00 do 19:00 czasu lokalnego).
VI. Pasma, emisje i moce
Zawody prowadzone będą w paśmie 80m (3.5-3,8 MHz) emisjami CW i SSB zgodnie z obowiązującym band planem.
CW: 3 510 – 3 560 kHz , SSB: 3 603 - 3 650 kHz, 3 700 – 3 800kHz (3 651 do 3 699.99 kHz jest segmentem wolnym od pracy w zawodach)
Najwyższa dopuszczalna moc z jaką można pracować w zawodach to 100W, w grupie QRP 5W CW i 10W SSB.
VII. Wywołanie
• Fonia (SSB): "Wywołanie w Zawodach Zielonogórskich"
• Telegrafia (CW) : "test ZG"
VIII. Łączności w zawodach
a) stacje indywidualne CW - z tą samą stacją można nawiązać tylko 1 QSO
b) pozostałe - z tą sama stacją można nawiązać max 2 QSO - jedną łączność emisją CW i jedną łączność emisją SSB
IX. Nasłuchy w zawodach
Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych od obu korespondentów. Punktacja jak dla stacji nadawczej.
X. Raporty
Potwierdzenie łączności w zawodach stanowi wymiana raportów i sum kontrolnych pomiędzy korespondentami wg poniższych zasad:
• SSB – raport + skrót powiatu np. 59 ZZ
• CW – raport + skrót powiatu np. 599 ZZ
• stacje zagraniczne podają RS(RST) + Nr QSO np. 59 (599) 01
Skrót powiatu:
W przypadku stacji krajowej składa się z dwóch liter będących skrótem powiatu (http://pgazawody.eham.pl/lista.php);
W przypadku stacji zagranicznej grupa kontrolna to numer łączności.
XI. Punktacja w zawodach
1. QSO ze stacjami z Zielonej Góry, miejski powiat ZL: 4 punkty na SSB / 5 punktów na CW
2. QSO ze stacjami z powiatu Zielonogórskiego, powiat ZG: 3 punkty na SSB / 4 punkty na CW
3. QSO ze stacjami pozostałych powiatów województwa lubuskiego (GP, GW, KD, MI, NL, SC, SK, SN, SO, NG, WP, ZY): 2 punkty na SSB / 3 punkty na CW
4. QSO z pozostałymi stacjami: 1 punkt na SSB / 2 punkty na CW
Wynik końcowy stanowi suma punktów liczona za przeprowadzone QSO razy ilość zaliczonych powiatów SP. Bez względu na rodzaj emisji powiat jest tylko raz punktowany.
XII. Klasyfikacja i rozliczenie
A - stacje indywidualne (MIXED), E - stacje woj. lubuskiego*
B - stacje indywidualne (SSB), F - stacje nasłuchowe (SWL)
C - stacje klubowe (MIXED), G - stacje QRP (MIXED)
D - stacje YL (MIXED), H - Checklog
* - QTH stacji zlokalizowane w granicach województwa lubuskiego. Ranking jest tworzony dla wszystkich stacji lubuskich bez względu na zadeklarowaną klasyfikację.
Rozliczenie zawodów następuje na podstawie dzienników zawodów przesłanych w terminie do 7 dni po rozegraniu zawodów.
Zawody są rozliczane elektronicznie. Zachęcamy zatem do korzystania z programu DQRLog autorstwa Marka SP7DQR. Program do obsługi zawodów można pobrać ze strony zawodów lub z adresu: http://www.sp7dqr.pl/zawody.php
W związku z tym dzienniki zawodów będą przyjmowane tylko w postaci elektronicznej w formacie Cabrillo.
Dzienniki zawodów należy wysłać na adres: zawody@sp3pgx.pl
Obowiązuje nazwa pliku znak_stacji.cbr (np: sp5xxx.cbr)
Dziennik zawodów musi zawierać:
• znak wywoławczy stacji
• oznaczenie powiatu, z którego pracowała stacja startująca w zawodach (np. PROVINCE: ZL)
• kategorię, w której zgłasza swój udział w zawodach (np. CATEGORY: A)
• adres e-mail osoby do kontaktu
• listę wszystkich QSO z pełnymi raportami zgodnie z pkt. X regulaminu
• zarejestrowane QSO wg czasu UTC
Logi nadesłane niezgodnie z powyższą instrukcją lub po terminie będą zaliczane wyłącznie do kontroli.
XIII. Łączności nie zaliczane
• nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (obowiązuje QRT 5 minut przed i po zawodach)
• braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta
• łączności powtórzone
• różnica czasu przeprowadzonej łączności powyżej 3 min
• błędne odebranie raportu lub znaku wywoławczego korespondenta
XIV. Nagrody
Za zajęcie I miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej – grawerton ufundowany przez OT32 PZK.
Pozostałym uczestnikom zawodów zostaną przygotowane dyplomy elektroniczne (do pobrania ze strony internetowej Akademickiego Klubu Krótkofalarskiego SP3PGX – www.sp3pgx.pl).
XV. Komisja Zawodów
Nad organizacją i przebiegiem zawodów czuwa Komisja, która dokona obliczenia wyników i klasyfikacji uczestników. Komisja zawodów ma prawo do podejmowania decyzji ostatecznych i rozstrzygania sytuacji nietypowych nieujętych w regulaminie. Komisja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od klasyfikacji grupy ze względu na bardzo małą frekwencję.
Skład Komisji: Eryk SP3GTP, Maksymilian SP3LM, Maciej SP3BKR
XVI. Ogłoszenie wyników zawodów i odwołania
Wstępne wyniki ogłoszone będą po 14 dniach, od zakończenia przyjmowania logów z zawodów na stronie internetowej Akademickiego Klubu Krótkofalarskiego SP3PGX – www.sp3pgx.pl
Uczestnikom przysługuje okres 24 godzin na składanie reklamacji. Po tym okresie ogłoszone będą wyniki ostateczne.
Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Akademickiego Klubu Krótkofalarskiego SP3PGX – www.sp3pgx.pl


Eryk SP3GTP, Maksymilian SP3LM, Maciej SP3BKR
Zielona Góra, 16 sierpnia 2023 r.